REVISTA   GEOGRAPHIA   NAPOCENSIS

 

COORDONATELE ACTUALE ALE GEOGRAFIEI

 

Există, în evoluţia fiecărei ştiinţe, momente de graţie şi de incertitudine, de afirmare explozivă şi de meandrare dezinvoltă sinonimă stagnării sau, nu rareori, chiar unor intervale de criză. Perioadele efervescente urmează, fără excepţie, inovaţiei în domeniu, lansării unor noi teorii şi paradigme, a conturării  unor noi direcţii de investigaţie, a introducerii unor metode şi tehnologii mai eficiente, prin intermediul cărora vechile obstacole sunt, de regulă, depăşite. Sinusoida evolutivă ţinteşte însă mereu frontiera necunoscutului, aşa cum sugestiv o exprima fondatorul Biospeologiei, marele savant Emil Racoviţă, la Întâiul Congres al Naturaliştilor din România, Cluj, 1928: «Oricât de cotit ar fi în aparenţă drumul omenirii, până acum direcţia a fost tot înainte şi nu înapoi, înainte spre o organizare socială tot mai raţională şi spre o colaborare generală tot mai paşnică.»

                Privind cu detaşare şi imparţialitate starea actuală a ştiinţei celor patru învelişuri terestre, Geografia, constatăm, fără nici o tăgadă, că ea se află într-un moment prielnic, fast, al devenirii sale, când orizonturile afirmării îi sunt dezmărginite, iar importanţa sa socială se amplifică. Însăşi slujitorii săi au încetat să se mai întrebe, retoric, „ce este Geografia” preferând să combată cu succes în arena dezideratelor atât de incitante ale ramurilor şi subramurilor  acesteia.

Astfel, constatăm cu nedisimulată satisfacţie deschiderea ştiinţei noastre spre un domeniu nou, cu numeroase valenţe aplicative, cel al dezvoltării regionale. Un domeniu de interferenţă, de imbricare a mai multor ştiinţe, pe câmpul căruia geografii, arhitecţii, economiştii, inginerii sau sociologii se întâlnesc frecvent, colaborând sau dimpotrivă, antrenându-se într-o concurenţă acerbă. Domeniu în vogă, sintagma ce-l defineşte fiind omniprezentă în vocabularul factorilor decizionali, al actorilor politici dar şi al mass-mediei zilelor  noastre.

Avem în acest caz, noi, geografii, un avantaj pe care trebuie să-l impunem tuturor aidoma unui postulat şi anume cunoaşterea terenului, adică a suportului material al oricărei iniţiative de planificare sau amenajare teritorială, al oricărei strategii  de dezvoltare. Nu pe nedrept ci confirmând realitatea celor susmenţionate, Comitetul miniştrilor responsabili cu amenajarea teritoriului din ţările membre ale Uniunii Europene, stipulează  în Agenda Teritorială întitulată „Către o Europă mai competitivă formată din regiuni diverse”, o veritabilă cartă a dezvoltării durabile a spaţiului european, ce va fi semnată la 25 mai 2007 la Leipzig, că „ Geografia capătă o importanţă deosebită din perspectiva politicii de coeziune”.

Din acest punct de vedere, Geografia clujeană este pregătită să-şi asume responsabilităţi dintre cele mai dificile şi complexe. Experienţa câştigată de cercetătorii noştri în ultimul deceniu în elaborarea proiectelor PATIJ (Plan de Amenajare a Teritoriului interjudeţean – 1997-1999), PATR (Plan de Amenajare a Teritoriului Regiunii de Nord-Vest – 2000-2004), PATZ – periurbanul municipiului Bistriţa (2005-2006), Strategia de dezvoltare locală a municipiului Craiova (2006-2007), Analiză privind stadiul actual al tendinţelor dezvoltării teritoriale în bazinul românesc al râului Tisa (2006-2007) etc. este recunoscută nu numai de specialiştii propriei ştiinţe ci şi de către cei din ştiinţele ce-şi arogă, cu mai mult sau mai îndoielnic temei, stăpânirea „cheilor” de descifrare a necunoscutelor domeniului în cauză.

Dezvoltarea regională nu trebuie înţeleasă ca un apanaj exclusiv al regionaliştilor. Realizarea proiectelor susmenţionate a demonstrat cu prisosinţă că ea devine un câmp ideal al metamorfozei specialistului geograf, din geomorfologul, climatologul, pedologul sau hidrologul clasic în cercetătorul care pune în evidenţă, fără a-şi trăda opţiunea iniţială, resurse, riscuri sau oportunităţi ale spaţiului geografic. In dezvoltarea regională cele trei ramuri fundamentale ale Geografiei, Geografia fizică, Geografia umană şi Geografia regională se regăsesc în totalitate, cu condiţia abordării noilor paradigme ale spaţiului, derivate din multiplicarea şi diversificarea raporturilor de intercondiţionare natură – om - societate, şi cu utilizarea permanentă, riguroasă a metodei regionale ca fir incandescent, director, al demersului ştiinţific.

            Revista Geographia Napocensis, editată de Colectivul din Cluj Napoca al Filialei Academiei Române, porneşte la drum într-un astfel de context, deci sub fertile auspicii în ceea ce priveşte rolul şi menirea Geografiei. Suntem convinşi că în studiile pe care le va găzdui între coperţile sale se vor regăsi pulsul momentului actual, căutările febrile ale devenirii fenomenelor şi proceselor din geosferă dar şi soluţiile reclamate de nevoile omului, ale comunităţilor umane. Să-i urăm drum lung şi ascendent.

 

Prof. univ. dr. Pompei COCEAN

 


© Academia Romana - Filiala Cluj Colectivul de Geografie

Design by Bilasco Stefan